Love & Vedtægter

§1:
Klubbens navn er Aalborg Minigolf Klub. Dens hjemsted er Aalborg kommune. Klubben er upolitisk.

§2:
Klubbens formål er at udvikle fællesskabet på tværs af alle aldersgrup­per, gennem minigolf og andre kulturelle aktiviteter samt at give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt sam­vær ­med jævnaldrende i deres fritid.

§3:
Som medlem kan optages enhver, som ikke ved ord eller handling vanærer klubben eller dens medlemmer eller andre klubber og deres medlemmer.
Medlemmerne inddeles i fire kategorier:

 • A-medlemmer med stemmeret.
 • B- medlemmer med stemmeret.
 • C- medlemmer uden stemmeret
 • Æresmedlemmer uden stemmeret.

§4:
Medlemskontingent:

a)
Aktive medlemmer under 18 år, pensionister/efterlønsmodtagere samt studerende
som modtager Statens Uddannelsesstøtte betaler 500 kr. pr. år.
Opkrævning finder sted d. 1. maj og d. 1. november med 250 kr. pr. gang.

Aktive medlemmer over 18 år betaler 1000 kr. pr. år.
Opkrævning finder sted d. 1. februar, d. 1. maj, d. 1. august og d. 1. november 250 kr. pr. gang.

b)
B-medlemmer betaler ½ årligt 200 kr. ved indmeldelse. Medlemskabet gælder sommer eller vinter.  B-medlemmer kan deltage i udvalgte stævner, arrangeret af klubben.
B-medlemmer kan ikke indløse licens. B-medlemmer har ikke stemmeret.
Opkrævning finder sted d. 1.maj. – 1. november

§5:
Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med mindst følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Kassererens reviderede regnskab.
 • Skriftlige forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af én suppleant.
 • Valg af 2 bilagskontrollanter (ikke bestyrelsesmedlemmer).
 • Udvalgenes beretning.
 • Valg af spilleudvalg og evt. suppleanter.
 • Valg af øvrige udvalg.
 • Eventuelt.

En generalforsamling er lovligt indkaldt, såfremt medlemmerne har fået besked herom senest 21 dage før dennes afholdelse.
Skriftlige forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Stemmeret har alle medlemmer som opfylder følgende betingelser:

 • Medlemmet skal være til stede på generalforsamlingen.
 • Medlemmet skal være fyldt 15 år.
 • Medlemmet må ikke have kontingentrestance.

Valgbarhed kan opnås ved skriftligt tilsagn.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Bestyrelsen består af:

 • Formand.
 • Næstformand.
 • Kasserer.
 • Sekretær.
 • Bestyrelsesmedlem.

Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem er på valg på ulige år.
Næstformand og kasserer er på valg på lige år.
Bestyrelsen må ikke bestå af samboende personer.
For at kunne modtage valg til bestyrelsen, skal man have været A-medlem i minimum ét år.
Afstemninger skal foregå skriftligt.

§6:
Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer går ind herfor.

§7:
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted:

 • Når bestyrelsen finder det nødvendigt.
 • Hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom til formanden med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet.

Bestyrelsen er herefter pligtig til at udsende indkaldelser til medlemmerne i løbet af 8 dage.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ca. 14 dage efter udsendelsen af indkaldelsen.
I de tilfælde, hvor det er medlemmerne som anmoder om en ekstraordinær generalforsamling, kræves det at mindst 75 % af underskriverne giver fremmøde for at forslagene kan behandles.

§8:
Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§9:
Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning gennem sekretæren med angivelse af mødets dagsorden.

§10:
Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift på grundlag af de vedtagne love og vedtægter samt de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit.

§11:
Klubbens økonomi varetages i det daglige af kassereren.
Den kontante kassebeholdning må så vidt muligt ikke overstige 500­0,00 kr.

§12:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret og udarbejdes af kassereren.
Kassereren fremlægger på den ordinære generalforsamling det reviderede regnskab til godkendelse.

§13:
Det er den samlede bestyrelse der tegner klubben økonomisk.

§14:
Spilleudvalgsmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Spilleudvalget består af én spilleudvalgsformand samt to udvalgsmedlemmer.
Spilleudvalgsformanden er på valg på ulige år.
Øvrige spilleudvalgsmedlemmer er på valg på lige år.

§15:
Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. En opløsning af klubben kræver 2/3 stemmers flertal.
Opnås dette flertal ikke og ses der ingen mulighed for at drive klubben videre, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. I denne situation kræves der kun simpelt flertal.

§16:
Ved klubbens opløsning tilfalder eventuelle midler, til børne- og ungdomsarbejdet i Aalborg kommune.
Det er klubbens ønske, at disse midler bliver brugt på minigolf i kommunen, hvis det er muligt.

§17:
Indtræffer der tilfælde som ikke er forudset i Aalborg Minigolf Klub’s love & vedtægter, er Aalborg Minigolf Klub’s bestyrelse berettiget til at handle efter skøn, under ansvar overfor generalforsamlingen.

Således vedtaget på klubbens general­forsamling den 24/2-2018.

Bestyrelsens underskrifter:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelsesmedlem:

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/5/b/aalborgminigolfklub.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399